Одлука о коришћењу уџбеника за школску 2024/25.

На основу члана 34.став 2. и став 14.Закона о уџбеницима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2018 и 92/2023), члана 63.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018-др.закон,10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 50.став 1 тачка 12.Статута „Прве основне школе“ из Ваљева (деловодни број 802/4/2022 од 10.05.2022.године), Наставничко веће је, на образложени предлог стручног већа за разредну наставу односно стручних већа за област предмета,  дана 13.03.2024.године донело следећу

О Д Л У К У – ПРЕУЗМИТЕ PDF