Полазне основне рада

При изради Годишњег плана рада школе, пошло се од следећих елемената:

 • Закона о основама система образовања и васпитања,
 • Закона о основном образовању и васпитању,
 • Правилника о Наставном плану и програму са свим његовим изменама и допунама,
 • Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред основног образовања и васпитања,
 • Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања,
 • Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског васпитања,
 • Правилнику о школском календару основне школе за школску 2017/2018. годину,
 • Стандарда и норматива за остваривање делатности установа у основном образовању и васпитању у Републици Србији,
 • Правилника о норми часова непосредног рада наставника са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи,
 • Искуства и закључака стручних органа у протеклој школској години и остварених резултата у образовно-васпитном раду,
 • Стручних упутстава и информација Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије,
 • Статута школе,
 • Развојног плана школе, резултата самовредновања рада школе, Посебног протокола о заштити деце од насиља и Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,
 • Људских ресурса, интересовања ученика, просторних и материјалних могућности школе.