Реч директора

Поштовани родитељи, наставници и ученици,

Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се обезбеђује  рационална и организована делатност свих учесника (интересних група) у раду на реализацији образовно-васпитног рада. Њиме се утврђују Планови и  програми и временска динамика остваривања образовно-васпитних активности, одређују се њихови носиоци, што има за циљ унапређење образовно-васпитног рада. Годишњи план обезбеђује  праћење остваривања циљева и задатака као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе. Будући да је циљ основног образовања и васпитања стицање општег образовања, развој личности, припремање за живот и за даље опште и стручно образовање и васпитање, приликом израде Годишњег плана рада имало се у виду следеће:

 • Оспособљавање ученика за живот, за рад и даље образовање и васпитање и самообразовање,
 • Овладавање основним елементима савременог општег образовања,
 • Оспособљавање ученика за примену стечених знања и умења,
 • Упознавање основних законитости развоја природе, друштва и људског мишљења,
 • Стицање и развијање свести о потреби за верском културом,
 • Стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове радне средине,
 • Развијање етичких својстава личности,
 • Васпитање за хумане односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националну припадност и уверење,
 • Неговање културног наслеђа и стицање основних знања о понашању.

Развој педагошке праксе условљава примену иновација у раду и разноврсних облика и метода рада, како би се наставни процес учинио динамичнијим и интересантнијим за ученике и омогућио да њихова индивидуалност и креативност дођу до изражаја.

Савремени процес рада тражи од наставника водећу инструктивну улогу, а мање личност која поставља и решава сваки проблем, чиме ученика претвара у објекат васпитања, чинећи га тако пасивним и незаинтересованим за оно што се догађа на часу и у школи.

У наставном процесу ученик и наставник треба да буду партнери у комуникацији, из чега проистиче да је наставник дужан да чува и поштује личност ученика, његову индивидуалност и услове у којимa ученик живи.

У овој школској години посебна пажња ће се поклањати:

 • Безбедности ученика
 • Пројекту –„ Родно засновано насиље“
 • Пројекту – „Школа без насиља“
 • Пројекту „Негујмо српски језик“,
 • Пројекту самовредновања рада Школе (кључна Ресурси и Образовна постигнућа ученика)
 • програму Основи безбедности деце, у укупном трајању од 8 месеци током школске 2017/2018. године у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством просвете, науке и технолошког развоја
 • Реализацији Развојног плана школе
 • Стварању бољих услова за успешну реализацију образовно-васпитног рада
 • Правилном распоређивању наставног и ваннаставног особља на поједине послове и задатке, у циљу рационализације и успешнијег извршавања постављених задатака
 • Коришћењу мултимедијалне и дигиталне учионице
 • Осмишљавању ефикаснијих облика извештавања родитеља.