Списак уџбеника за школску 2020/21.

На основу чл.63.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС број 88/17, 27/18-други закони, 10/19 и 2/2020), чл.68.став 1.тачка 3.Статута ,,Прве основне школе“ у Ваљеву и чл.34.став 2. Закона о уџбеницима ( ,,Службени гласник РС“ број 27/2018), Савет родитеља је на седници одржаној телефонским путем, дана 16.04.2020.године, на основу обавештења о предлогу стручног већа из области предмета односно стручног већа за разредну наставу и обавештења о одлуци Наставничког већа,  донео следећу

О Д Л У К У

Даје се сагласност на Одлуку Наставничког већа број 370/1/2020 од 16.04.2020.године о избору уџбеника за школску 2020/2021.годину:

Преузмите списак уџбеника за школску 2020/21. – PDF download